پسته

Home / پسته

– تاثير محصول سان شيلد در پرورش پسته

تابستان در درازترين ساعات روز به خصوص بعد از ظهرها كه گرم ترين زمان ميباشد با تابش نور مستقيم خورشيد به پسته باعث ايجاد آفتابسوختگى در اين محصول مى گردد.زمانى كه دماى هوا به ٣٥ درجه و بالاتر مى رسد آسيب جدى پسته را تهديد كرده باعث آفتاب سوختگى شديدمى گردد.در قسمت هايى از پسته كه تحت تاثير تابش مستقيم نور خورشيد ميباشد،بسته به ميزان استرس گرماى حاصل،مسبب انواع لكهها،چروكيدگى ها و خشكى ميگردد زيرا زمانى كه دماى هوا به ٣٥ درجه ميرسد،دماى سطح ميوه به چيزى حدود ٤٥ تا ٥٣ درجه ميرسد.

در پسته آفتاب سوختگى ابتدا خود را به صورت لكه هاى قهوه اى بر روى سطح خود نشان ميدهد و در دوره اى كه تابش نور شديد خورشيد بهطور مداوم ادامه پيدا كند اين لكه ها به شكل سوراخ هايى در سطح ميوه خود را نشان ميدهد و در نتيجه ميوه در دوره رشد بسته به ميزان رشدخود،خوشه هايش به طور كلى خشك شده و مغز پسته كامل رشد نخواهد كرد و در انتها ارزش خود را در بازار از دست ميدهد.

آفتاب سوختگى در پسته فقط به آسيب رساندن به خود ميوه بسنده نكرده وقتى استرس هواى گرم با استرس آب يكى ميشود باعث به وجود آمدن لكه هاى قهوه اى بر روى سطح برگ ها ميشود و در نتيجه برگها نيز دچار آفتاب سوختگى ميشوند.با اين آسيب هايى كه آفتاب سوختگى به پستهميرساند انواع باكتريها و قارچها به سمت گياه حمله ور شده و اين آفات به درون پسته راه پيدا كرده ابعاد آسيب را گسترش ميدهد.پسته ايى كه دچارآفتاب سوختگى شده باشد بسته به نوع آب و هوا چيزى حدود ٣٠ تا ٤٠ درصد آسيب ميبيند

_نحوه ى صحيح مصرف سان شيلد

هر ٣ كيلوگرم سان شيلد ١٠٠ ليتر آب

Follow by Email
Facebook
Pinterest
LinkedIn
Instagram