گردو

Home / گردو

گردو
سان شايلد:مانع آفتاب و يا ضد آفتاب
•روى سطح ميوه گردو را با يك ليه نازك سفيد منعكس كننده نور خورشيد مى پوشاند.
•تاثير اشعه مادون قرمز و اشعه فرابنفش را كم ميكند.
•دماى سطح را كاهش داده و به اين شكل مانع از آفتاب سوختگى محصول ميشود.
در اوايل بهار و تابستان گردو براى رشد كامل و طبيعى نياز به گرماى حدود ٢٥ تا ٣٠ درجه سانتى گراد دارد،به خصوص
در ماه هاى جولى و آگوست و در دماى هواى ٤٠ درجه به بال قسمتى از گردو كه زير تابش مستقيم خورشيد قرار دارد
دچار آفتاب سوختگى گشته و غشاى درونى كه زير آن قرار دارد منجر به برنزه شدن ميشود.در آفتاب سوختگى هاى شديد
نيز منجر به پلسيده شدن گردو ميگردد.اين وضعيت باعث آسيب ٣٠ درصدى به ميزان محصول برداشتى مى شود.آفتاب
سوختگى در گردو ابتدا به صورت لكه هاى زرد و قهوه اى روشن روى پوست آن خود را نشان ميدهد،در زمانهايى كه
گرماى شديد طولنى مدت ادامه پيدا كند اين لكه ها تبديل به سوراخ هايى بر روى پوست گردو شده و به رنگ قهوه اى تيره
و يا سياه تغيير ميكند.قارچها و آفت هاى زيادى از اين طريق وارد ميوه شده باعث خسارات جبران ناپذيرى به گردو
ميشوند.با اين اوصاف ميوه يا به طور كلى از بين مى رود و يا ارزش خود را به دليل پلسيده شدن پوسته ى رويى و آفت
زدگى در بازار فروش از دست ميدهد.ويروس آنتروكوز (antrokozu) و آفتاب سوختگى در گردو آنقدر شبيه به هم است
كه نميتوان به راحتى تشخيص داد.
در اوايل مراحل رشد گردو با استفاده از سان شيلد مى توان تاثير اشعه مخرب خورشيد را از بين برده،باعث افزايش كميت و
كيفيت محصول گرديده و زمانى كه هوا به صورت ناگهانى گرم ميشود مانع از خسارت خوردن به گياه ميشويم
_تاثيرات ديگر سان شيلد
درختانى كه توسط كائولين كيلى محافظت شده اند محصول برداشتى حدود ٢٠ تا ٣٠ درصد افزايش پيدا ميكند.
•باعث كيفيت بهتر در مغز گردو ميشود
•باعث سفيدى بيشتر در مغز گردو ميشود
•كامل طبيعى و ارگانيك مى باشد
•به خاك و محيط اطراف هيچ آسيبى نمى زند
_طريقه استفاده درست از سان شيلد
براى جلوگيرى از آفتاب سوختگى محصولت
٢٠ خرداد مخلوط آب و سان شيلد:هر ١٠٠ ليتر آب ٥ كيلوگرم سان شيلد اضافه ميكنيم _
٢ كيلوگرم سان شيلد اضافه ميكنيم / ١٠ الى ١٥ روز بعد مخلوط آب و سان شيلد:هر ١٠٠ ليتر آب ٥ _
به اين شكل حاضر كرده ،در آب حل كرده و تا زمانى كه يك ليه نازك روى ميوه و گياه را بپوشاند روى آن اسپرى كنيد.
در مواردى كه بارش باران صورت گرفت مجددا انجام ميدهيم
٢ كيلوگرم سان شيلد در ١٠٠ ليتر آب حل كرده و روى گياه اسپرى مى كنيم / .مرحله سوم: ٥

Follow by Email
Facebook
Pinterest
LinkedIn
Instagram