زيتون

Home / زيتون

زيتون
سان شيلد با ايجاد يك مانع سفيد و بازتابنده ى نور خورشيد روى سطح زيتون تاثير خود را
نشان ميدهد.
_سان شيلد مانع از تاثير آفتاب سوختگى
•تاثير اشعه مادون قرمز و فرابنفش را كاهش ميدهد.
•دماى سطح ميوه را كاهش داده،مانع از آفتاب سوختگى در محصول ميشود.
_سان شيلد در مجادله با آفت زيتون
آفت زيتون يا همان مگس زيتون باعث پلسيده شدن و ريختن زيتون ميشود؛همچنين ميزان
روغن زيتون دريافتى را كاهش داده در بعضى موارد نيز اسيد روغن زيتون را افزايش
ميدهد.اين آسيب در زيتون هايى كه در كنار غذا ميل ميشود تاثير بسزايى دارد و بسيار مهمتر
است؛براى جلوگيرى از اين آفت كه جزو يكى از جدى ترين آسيب ها ميباشد و از نظر
اقتصادى نيز ضرر زيادى به محصول ميزند از كائولين كيلى استفاده مى شود
•آسيب و ضرر را از زيتون دور ميكند.
•از تغذيه،تخم گذارى و حركت كردن آفت ها روى گياه جلوگيرى ميكند.
•جمعيت آفات را به حداقل مى رساند
•اثر طولنى تر و قوى ترى نسبت به آفت كش هاى معمولى دارد.
_تاثيرات ديگر سان شيلد
•از به جا ماندن قطرات آب روى سطح گياه جلوگيرى كرده مانع از رشد بسيارى از قارچ ها و
آفات مضر ميشود.
•روزنه هاى برگ را كه تنفس گياه را ممكن ميكند،نميبندد.
•مدت زمان فتوسنتز روزانه ى گياه را افزايش ميدهد.
•كامل ارگانيك و طبيعى ميباشد.
•به محيط اطراف آسيب نميزند و خاك را آلوده نميكند.
_كاربرد كائولين كيلى كمييت و كيفييت زيتون را افزايش ميدهد.
_ {نكات قابل توجه هنگام مصرف محصول}
سان شيلد را در ساعات خنك روز بايد مورد استفاده قرار داد و همچنين بايد از استفاده ى آن
در گرماى ظهر خوددارى كرد؛اين باعث ميشود سان شيلد پس از مدتى خشك شده و به زمين
بريزد.كائولين كيلى را بايد آرام و درخت به درخت بر روى آنها اسپرى كنيم و نبايد عجله كنيم.
_نحوه ى مصرف سان شيلد:
٥ ليتر آب را با ١٠٠ ليتر آب مخلوط ميكنيم بعد به مدت ٥ تا ٨ دقيقه آن را مخلوط ميكنيم
.سپس در دستگاه ريخته بر روى درخت اسپرى ميكنيم

 

Follow by Email
Facebook
Pinterest
LinkedIn
Instagram